ZAKRES USŁUG

Kancelaria "Casus Fortuitus" świadczy następujący zakres usług:

 • prawo cywilne i obrót nieruchomościami
  1. sporządzanie projektów umów, negocjowanie treści umów,
  2. doradztwo w zakresie form zabezpieczenia,
  3. sporządzanie opinii prawnych,
  4. porady jakich formalności należy dokonać przy nabyciu lub sprzedzay działki budowlanej, lokalu,
  5. negocjacje z developerem lub ze spółdzielni,
  6. sprawy spadkowe - w tym roszczenia o spłatę lub zachowek.
 • prawo gospodarcze i prawo spółek
  1. tworzenie i rejestracja podmiotów oraz ich przedstawicielstw i oddziałów,
  2. prowadzenia spraw korporacyjnych, organizacja zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
  3. sporządzanie regulaminów, uchwał i innych wewnętrznych aktów prawnych,
  4. sporządzanie projektów umów i statutów,
  5. nabywanie lub zbywanie przedsiębiorstw i ich zorganizowanej części,
  6. przekształcenia, podziały, łączenia i likwidacje podmiotów,
  7. obsługa w zakresie rejestracji zmian danych.
 • prawo podatkowe
  1. doradztwo w zakresie podatków i VAT.
 • prawo ubezpieczeń majątkowych
  1. sporządzanie wniosków i odwołań do zakładów ubezpieczeń,
  2. zastępstwo procesowe z tytułu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z ubezpieczenia komunikacyjnego, posagowego oraz ubezpieczeń w zakresie prowadzonej działalności.
 • prawo pracy
  1. sporządzanie umów i regulaminów (pracy, wynagrodzeń, funduszu świadczeń socjalnych),
  2. zastępstwo procesowe w sporach sądowych,
  3. udział w polubownym rozwiązywaniu sporów.
 • prawo upadłościowe (w tym konsumenckie) i naprawcze
  1. reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania naprawczego,
  2. przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  3. reprezentacja wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego,
  4. występowanie w imieniu syndyka,
  5. doradztwo w sytuacji kryzysowej w firmie.
 • prawo wekslowe i czekowe
  1. pomoc przy wypełnianiu weksli,
  2. sporządzanie porozumień wekslowych,
  3. zastępstwo procesowe w sporach sądowych.
 • prawo rodzinne
  1. prowadzenie spraw rozwodowych, alimentacyjnych oraz dotyczących opieki nad dziećmi.
 • prawo bankowe
  1. negocjacje z bankami w zakresie występowania w imieniu kredytobiorcy, poręczyciela, przystępującego do długu oraz ustalaniu warunków umów kredytowych oraz wszelkiego rodzaju ugód w postępowaniu windykacyjnym,
  2. pomoc frankowiczom.
 • prawo karne
  1. obrona w sprawach karnych.